Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem krolestwodywanow.pl (dalej Sklep Internetowy), prowadzony jest przez firmę FHU HASAN-POL Grzegorz Tąta.Dane Sprzedawcy:
  F.H.U. HASAN-POL Grzegorz Tąta
  34-600 Limanowa
  ul. Z. Augusta 6a
  NIP 737 000 29 05
 2. Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą:
  • osobiście lub listownie, na adres wskazany w punkcie 1 Regulaminu,
  • telefonicznie, pod numerem: +48 668 772 066 (standardowe koszty połączenia),
  • pocztą elektroniczną na adres: krolestwodywanow@gmail.com
 4. Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Możliwe jest również składanie zamówień telefonicznie, dzwoniąc na numery podane w punkcie 3 Regulaminu. W takim przypadku formularz zamówienia w imieniu Klienta wypełnia konsultant Sklepu Internetowego. W każdym przypadku zamówienie takie będzie miało charakter jednorazowy. Zobowiązania konsumenta wynikające z tak zawartej umowy ograniczają się do odbioru zakupionego towaru i zapłaty całej ceny.
 5. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę towarów poza teren Polski po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z Klientem warunków dostawy i formy płatności.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość, na przykład tych, w których podane przez Klienta dane nie pozwalają na potwierdzenie zamówienia (np. brak numeru telefonu bądź adresu e-mail).
 7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Ceny produktów oferowanych przez Sklep Internetowy oraz koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Na życzenie Klientom wystawiamy faktury zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w formularzu zamówienia. Faktura (w przypadku zwrotu towaru faktura korygująca) przesyłana jest w formie elektronicznej (standardowo) lub w formie papierowej pocztą. Fakturę (w przypadku zwrotu towaru fakturę korygującą) przesyłaną w formie elektronicznej (plik pdf) Klient może pobrać z Internetu klikając w link, który otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient, który życzy sobie fakturę (w przypadku zwrotu towaru fakturę korygującą) w formie papierowej, proszony jest o przekazanie tej informacji w dowolnej formie. Bezpłatne oprogramowanie do odczytania plików pdf można pobrać ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/.
 9. Klienci Sklepu Internetowego mogą korzystać z następujących form płatności:
  • przelew,
  • płatność przy odbiorze towaru,
  • płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem System płatności Tpay.com

W przypadku płatności przelewem należną kwotę należy przelać na konto:
Bank PEKAO 20 1240 5123 1111 0000 5190 4085 .

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia podany w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.
Dla danej transakcji sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyżej podanych form płatności.

 1. Produkty bezpośrednio dostępne w naszych sklepach bądź w Magazynie Centralnym są przygotowywane do wysyłki niezwłocznie po:
  • potwierdzeniu zamówienia i potwierdzeniu zaksięgowania płatności na naszym koncie – w przypadku płatności przelewem,
  • potwierdzeniu zamówienia – przy pozostałych formach płatności.
 2. Klienci mogą, z zastrzeżeniem pkt 12, odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych towarów. Warunkiem skorzystania z przysługującego Klientowi prawa jest dostarczenie do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą – decyduje data stempla pocztowego, faksem lub mailem. W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot płatności nastąpi nie później, niż w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności będzie jednak wstrzymany do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Pełne pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 6. W przypadku towarów będących przedmiotem umów, o których mowa w pkt. 12, Sprzedawca przystąpi do przygotowania tych towarów po otrzymaniu od Klienta całej ceny.Brak zapłaty w terminie ceny (w tym odmowa przyjęcia przesyłki przy płatności za pobraniem) będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta (Kupującego).
 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów Klient odsyła towar Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1 Regulaminu. Przed odesłaniem reklamowanego towaru prosimy (choć nie jest to konieczne) o kontakt z naszymi konsultantami pod jednym z numerów telefonów, o których mowa w punkcie 3 Regulaminu. Nasi konsultanci pomogą Państwu zorganizować przesyłkę na nasz koszt.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 5. Dane osobowe Klientów podawane podczas zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt. 21, wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Klient może dodatkowo wyrazić Sprzedawcy zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Dane te będą wykorzystywane do przesyłania klientowi ofert marketingowych, w tym informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych Sprzedawcy.
 7. W ramach realizacji zamówienia Klient upoważniony jest do wyrażenia własnej opinii na temat Sklepu Internetowego na portalu www.opineo.pl.
 8. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego stosuje się wyłącznie język polski oraz prawo polskie.
 9. Rozmowy telefoniczne z konsultantami Sklepu Internetowego, w trosce o wysoki poziom usług, mogą być nagrywane.
 10. Zastrzega się prawo zmiany Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że do sprzedaży stosować się będzie każdorazowo Regulamin aktualny na dzień złożenia zamówienia.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów – w przypadku, gdy Klient jest konsumentem (osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), lub przepisy innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego w Polsce.
 12. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego krolestwodywanow.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 13. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 14. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari; używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność wyżej wymienionych przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
  • rozdzielczość pozioma ekranu równa co najmniej 300 pikseli.
 15. Klient zobowiązany jest do:
  • niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie można przesłać:

 1. pocztą na adres: „Hasan-Pol” Grzegorz Tąta ul. Zajazd 5, 98-300 Wieluń
 2. pocztą elektroniczną na adres: krolestwodywanow@gmail.com

Nasi konsultanci chętnie Państwu pomogą w tej procedurze. Są oni dostępni, z wyjątkiem świąt, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerami telefonów +48 668 772 066

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty wcześniejszego dostarczenia Państwu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Proszę odesłać (dostarczyć) nam zwracane towary na adres: „Hasan-Pol” Grzegorz Tąta ul. Zajazd 5, 98-300 Wieluń. J

Ponadto uprzejmie przypominamy, że:

 • zwracany towar musi być przygotowany do wysłania w analogiczny sposób, w jaki przygotowany był przez nas w dostarczonej Państwu przesyłce:, w szczególności:
  • jeżeli otrzymali Państwo dywan zwinięty w rulon, zwracany dywan również powinien być starannie, ciasno zwinięty w rulon;
  • jeżeli dywan zwracany do nas jest złożony w kostkę,to nie odbierzemy takiej paczki, nastąpi utrata gwarancji oraz prawa do odstąpienia od umowy ze względu na trwałe uszkodzenie dywanu.
 • zwracany towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu – dywan powinien być zapakowany w odpowiednio grubą folię – niewłaściwe zabezpieczenie może spowodować uszkodzenie towaru podczas transportu, a tym samym spowoduje odmowę jego przyjęcia przez nas, jako zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy;
 • folia musi ściśle przylegać do dywanu, sugerujemy używanie taśm samoprzylepnych;
 • poza ściśle przylegającą do dywanu folię nie mogą wystawać żadne części opakowania (luźna folia, sznurek, taśma).

Dlaczego spakowanie dywanu jest tak ważne?

Firmy kurierskie korzystają z automatycznego pomiaru wymiarów i wagi przesyłki. Wystający poza obrys rulonu kawałek folii, taśmy czy sznurka powoduje automatycznie, że zmierzone wymiary paczki, uwzględniając te wystające części, są większe. Jeżeli wymiary paczki są większe niż zadeklarowane, firma kurierska dolicza do takich paczek dodatkowe opłaty. Opłaty te bardzo wzrastają, gdy po zmierzeniu paczka zostanie zakwalifikowana jako duża paczka – dopłata ta wynosi 142 zł.

Prosimy również o odpowiednie zabezpieczenie przesyłanego dywanu przed przetarciem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. Ryzyko jego uszkodzenia w czasie transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia spoczywa na Kliencie.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór Formularza wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: „Hasan-Pol” Grzegorz Tąta ul. Zajazd 5, 98-300 Wieluń, e-mail: krolestwodywanow@gmail.com,
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło podlegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.